โรงเรียนพิบูลมังสาหารขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงานวิชาการ ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567