เว็บโรงเรียน ออกแบบโดย dsite.in.th

Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

02/10/2566 ประกาศโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
15/07/2566 ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนกรณีพิเศษเพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
18/03/2566 ประกาศโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข)
18/03/2566 สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนปกติ (ECD)
13/03/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2566
13/03/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2566
07/03/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ AP และ MSP ปีการศึกษา 2566
05/03/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Advanced Program : AP) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
02/03/2566 ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
29/01/2566 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 2566
14/10/2565 ประกาศโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
12/05/2565 ประกาศการเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
28/04/2565 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 2565
29/03/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ECD) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
29/03/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ECD) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
29/03/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ECD) แผนการเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2565
29/03/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ECD) แผนการเรียนการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2565
29/03/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (ECD) ปีการศึกษา 2565
Slider