ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Advanced Program : AP) ปีการศึกษา 2567