ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนกรณีพิเศษเพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร