ประกาศโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข)