สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนปกติ (ECD)