ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Advanced Program : AP) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Advanced Program_AP) ปีการศึกษา ๒๕๖๖