ประกาศโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565