รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน
??กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ??
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
?ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
❤️❤️ระดับประเทศ❤️❤️
?? “ “??
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

นางสาวธัญชนก ศิริปัญญา
นางสาวภัทรภร แสนทวีสุข
นางสาวจุฑาทิพย์ สุทธิโยธา
นางสาวผกามาศ แสนทวีสุข
นางสาวภิรญาภรณ์ สิงห์ละ
นางสาวสุจิตรา วงศ์สมบัติ
นางสาวปาริฉัตร ประทุมพิมพ์
นางสาวณัฏฐาณิชา ต้นแก้ว
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ กุหลาบศรี
….
ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวสุภัทรา งามวิลัย
นายเอกชัย ไกรงาม
นายธีระวัฒน์ สายคูณ
….??

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน
??กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ??
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
?ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
❤️❤️ระดับประเทศ❤️❤️
?? “การแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา”??
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

นางสาวธัญชนก ศิริปัญญา
นางสาวภัทรภร แสนทวีสุข
นางสาวจุฑาทิพย์ สุทธิโยธา
นางสาวผกามาศ แสนทวีสุข
นางสาวภิรญาภรณ์ สิงห์ละ
นางสาวสุจิตรา วงศ์สมบัติ
นางสาวปาริฉัตร ประทุมพิมพ์
นางสาวณัฏฐาณิชา ต้นแก้ว
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ กุหลาบศรี
….
ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวสุภัทรา งามวิลัย
นายเอกชัย ไกรงาม
นายธีระวัฒน์ สายคูณ
….??