ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 2565