รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “คนบันดาลไฟ ปี2” กบจูเนียร์ Bio Teenergy

PM Studio โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
“คนบันดาลไฟ ปี2” กบจูเนียร์ Bio Teenergy


     กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “คนบันดาลไฟ ปี 2” กิจกรรมกบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ โดย ทีมงานกบนอกกะลา กบจูเนียร์ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “คนบันดาลไฟ ปี 2” กิจกรรมกบจูเนียร์ BioTeenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ
โดย ทีมงานกบนอกกะลา กบจูเนียร์ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563

ขอท้าทายเด็กไทย ร่วมแสดงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ขนาดสั้น ไม่จำกัดรูปแบบ ความยาว 5 นาที เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก แรงบันดาลใจ
และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล (Biomass) และชีวภาพ (Biogas)
Clean energy for life :ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศในทุก ๆ มิติ ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ฯลฯ
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจการผลิตไฟฟ้าจากการใช้พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล (Biogas) และชีวภาพ (Biomass) ที่มีองค์ความรู้และวัตถุดิบกระจายอยู่รอบ ๆ ตัว เช่น ในชุมชน ตำบล หรือ องค์กรในจังหวัด ให้กับคนทั้งประเทศ ผ่านสื่อสร้างสรรค์ที่กลุ่มเยาวชนเป็นผู้คิดและผลิตขึ้น
3. สื่อสารองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนที่ส่งเสริมต่อการสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึกของเยาวชนไทย ต่อความสำคัญของพลังงานสะอาด รวมถึงส่งเสริมการใช้ให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน โดยใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
4. สื่อสารเจตนารมณ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ต้องการให้ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนผู้ใช้พลังงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กกพ.

 

เนื้อหาในการนำเสนอ
เพื่อตอบโจทย์การสื่อสาร กรอบใหญ่ Clean energy for life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน หลายแนวทาง เช่น
1. เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาด และการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
2. เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านพลังงาน
3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและชีวภาพ
4. ด้านสิ่งแวดล้อม การลดขยะในครัวเรือน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน
5. ด้านเศรษฐกิจ การลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ สร้างอาชีพจากการปลูกพืชพลังงาน การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรโดยการใช้พลังงานสะอาด ฯลฯ
6. ด้านคุณภาพชีวิต ผลหรือความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้พลังงานสะอาด
7. เกี่ยวกับแนวคิด และแรงบันดาลใจ
8. อยากให้โรงไฟฟ้า (Biomass/Biogas) รอบ ๆ ชุมชนของตนเองเป็นแบบใด
9. อื่น ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

กฎกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียน/นักศึกษา ทีมละไม่เกิน 10 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน จากสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน
ในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือนอกระบบ
2. ส่งคลิปวิดีโอ ความยาว 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งสารคดี ภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอ โฆษณา หรือ Viral

เนื้อหาการนำเสนอ ตอบโจทย์ ตรงตามหัวข้อที่โครงการกำหนด

1. รายละเอียดชิ้นงาน ไฟล์ VDOFull HD 1080×1920 25p/PAL (Bitrate25 MB) พร้อมรายละเอียด
3.1 ชื่อผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษา / เบอร์โทร / E-mail
3.2 ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / ตำแหน่ง / ชั้นปีการศึกษา / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail
3.3 เขียนหลักการและเหตุผลที่ทำเรื่องนี้ / เรื่องย่อ
3.4 ภาพเบื้องหลังการทำงาน ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ (ไม่ต้องตัดต่อ) ส่งมาพร้อมกับผลงาน

1. ผลงานรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 20 ทีม และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์และผลิตผลงานรอบสองเพื่อสิทธิ์ในการชิงรางวัล
2. ภาพและเสียงประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
3. สงวนสิทธิ์การตัดสินผลงาน โดยทีมงานโครงการ
ส่งผลงานมาที่(วงเล็บมุมซอง) โครงการกบจูเนียร์BIO Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซ. โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240
หรือทาง E-mailevent@tvburabha.com
หมดเขตส่งผลงานรอบแรก 19 กุมภาพันธ์ 2564(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมพิชญา จงวัฒนาพรชัย (จอย)
มือถือ 091-826-6183 โทรศัพท์0-2158-6122ต่อ 624 โทรสาร 0-2158-6141
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดทั้งหมดได้ที่ www.คนบันดาลไฟ.com
Facebook Fanpage: กบจูเนียร์ / คนบันดาลไฟ

เกณฑ์การตัดสิน

1. ด้านเนื้อหา: ตรงตามหัวข้อที่กำหนด ตอบโจทย์การเป็น Bio Teenergy วัยรุ่นไทยที่มีความรู้และเข้าใจเรื่องของพลังงานชีวมวลและชีวภาพ
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์: เทคนิคการนำเสนอที่แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์ เป็นที่จดจำ
3. ด้านเทคนิคการผลิต: คุณภาพด้าน Production ทั้งถ่ายภาพ, ลำดับภาพ, เสียง, คอมพิวเตอร์กราฟิก,
ผู้ดำเนินรายการ, นักแสดง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
รายละเอียดรางวัล
ทุนการผลิตสื่อ 20 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือก รอบที่ 1 5,000 บาท / ทีม
———————————————————————————————————————————-
1.รางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์”Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ1 รางวัล
ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
2. รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา 2 รางวัล
ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

• Biogas
• Biomass
3. BEST Creative(รางวัลความคิดสร้างสรรค์)1 รางวัล
ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
4. รางวัลยอดเยี่ยมด้านการผลิต5 รางวัล
ทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

• ถ่ายภาพ
• ลำดับภาพ
• เทคนิคพิเศษ
• บท
• พิธีกร / นักแสดง
5. รางวัลขวัญใจกรรมการ1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
6. รางวัลชมเชย 10 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการกิจกรรม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

• กิจกรรมสัญจรครั้งที่ 1ภาคเหนือ 19 ธันวาคม 2563
• กิจกรรมสัญจรครั้งที่ 2 ภาคกลาง 16 มกราคม 2564
• กิจกรรมสัญจรครั้งที่ 3 ภาคใต้ 23 มกราคม 2564
• กิจกรรมสัญจรครั้งที่ 4 ภาคอีสาน 30 มกราคม 2564
• หมดเขตส่งผลงานรอบแรก 19 กุมภาพันธ์ 2564
• ตัดสินผลงานรอบแรก และประกาศผล 20ทีม26 กุมภาพันธ์ 2564
• ค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ 5-7 มีนาคม 2564
• หมดเขตส่งผลงานรอบสอง 26 มีนาคม 2564
• ตัดสินผลงานรอบสอง 30 มีนาคม 2564
• งานประกาศรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ 23 เมษายน 2564