❣️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อ : ทำไมวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

จัดโดย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
#โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

❣️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นางสาวสิริรัคษ์ ทองสง

❣️รางวัลชมเชย ๑
นางสาวมันตรินี แก้วโรจน์

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางวิชชุตา นพเก้า
นายประจักษ์ ขาวสะอาด

๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี