ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนได้เพียงคนละ 1 รายวิชาเท่านั้น

ง20275 ช่างเดินสายไฟในอาคาร

ครูวสันต์ เมืองจันทร์

ง20276 การผลิตพันธ์ไม้

ครูบุญเลื่อน ปราเวช

ง20216 ผสมดินปลูก

ครูวราภรณ์ สีหันต์

ว23205 โครงงานคอมพิวเตอร์

ครูชดาษา สันถวะสกุล

ว23206 ภาษาซี

ครูปิยะนันท์ โคตระวินนท์

พ23202 ฟุตบอล 6 (SBMLD) กลุ่ม 2

ครูยุทธศาสตร์ บุษสระเกษ

อ23210 ภาษาอังกฤษ 6 (SBMLD) กลุ่ม 2

ครูเบญจวรรณ บุญคูณ

คำเตือน  นักเรียนคนใดลงทะเบียนมากกว่า 1 รายวิชา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการลงทะเบียนทุกรายวิชา