ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนได้เพียงคนละ 1 รายวิชาเท่านั้น

ง20210  การแปรรูปอาหาร

ครูวราภรณ์ สีหันต์

ง20269  งานใบตอง

ครูทัศนีย์ พรแก้ว

ง20209  การปลูกพืชสมุนไพร

ครูสุพิศ ฝักแต้

ว22209  การใช้โปรแกรมตารางการคำนวณ

ครูปิยะนันท์ โคตระวินนท์

ว22210  การออกแบบเทคโนโลยี

ครูรัชพล ครองยุติ

ว22211  การใช้โปรแกรมเบื้องต้น (กลุ่ม 1)

ครูจิราภัทร วารินทร์

ว22211  การใช้โปรแกรมเบื้องต้น (กลุ่ม 2)

ครูชดาษา สันถวะสกุล

ว22212  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่ม 1)

ครูราตรี ทองแย้ม

ว22212  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่ม 2)

ครูมานะ บุญกัณฑ์

อ22210  ภาษาอังกฤษ 4 (SBMLD) กลุ่ม 2

ครูสรชัย ผลขาว

คำเตือน  นักเรียนคนใดลงทะเบียนมากกว่า 1 รายวิชา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการลงทะเบียนทุกรายวิชา