ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนได้เพียงคนละ 1 รายวิชาเท่านั้น

ง20204 การเลี้ยงไก่สวยงาม

ครูสุพิศ ฝักแต้

ง20206  การปลูกพืชผักทั่วไป

ครูบุญเลื่อน  ปราเวช

ว21208  ซอฟแวร์ประยุกต์

ครูราตรี  ทองแย้ม

ว21209  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ครูจิราภัทร  วารินทร์

ว21210  การตัดต่อวิดีโอ

ครูรุ่งทิพย์  รัตนวรรณ

ว21211  OpenSoure

ครูรัชพล  ครองยุติ

ง20264  ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

ครูวสันต์  เมืองจันทร์

อ21209  ภาษาอังกฤษ 2 (SBMLD) กลุ่ม 2

ครูปริยนันท์  สุริยพันตรี

คำเตือน  นักเรียนคนใดลงทะเบียนมากกว่า 1 รายวิชา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการลงทะเบียนทุกรายวิชา