การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน

5. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย

6. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

และในปีการศึกษา 2563 นี้ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน วันที่ 15 เดือนตุลาคม

รายงานผลการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรีนย ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งปรากฎในบัญชีรายชื่อ จำนวน 3,167 คน ได้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน 2,837 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58 ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด โดยระดับชั้นที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนมากที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนน้อยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 545 คน คิดเป็นร้อยละ 95.62
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 576 คน คิดเป็นร้อยละ 95.36
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 452 คน คิดเป็นร้อยละ 87.94
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 471 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 426 คน คิดเป็นร้อยละ 93.01
– จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31

บัตรดี รวม 2,716 บัตร คิดเป็นร้อยละ 85.76
บัตรเสีย รวม 121 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3..86
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน รวม 335 บัตร คิดเป็นร้อยละ 10.58

2. ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
นายธีรพงศ์ จงวัฒน์  ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 มีคะแนนรวมทั้งหมด 190 คะแนน
นางสาวนพวรรณ เขียวสะอาด ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 มีคะแนนรวมทั้งหมด 233 คะแนน
นางสาวชมพูนุช  นนท์ศิริ  ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 3 มีคะแนนรวมทั้งหมด 542 คะแนน
นายรังสรรค์ นาคูณ  ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 4 มีคะแนนรวมทั้งหมด 834 คะแนน
นางสาวสมวรินทร์ เพียงโงก  ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 5 มีคะแนนรวมทั้งหมด 425 คะแนน
นางสาวพรชิการ์  วรรณา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 6 มีคะแนนรวมทั้งหมด 157 คะแนน

สรุปว่า นายรังสรรค์  นาคูณ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 4 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Pmstudioclub&set=a.3377757372274051