โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ตระหนักถึงสาเหตุของการลาออกกลางคันของนักเรียน ส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ ทำให้ต้องลาออกเพื่อสมรส โรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ครูผู้ปกครองและนักเรียนต้่องร่วมมือกัน เพื่อให้นักเรียนยึดถือค่านิยมอันดีงาม ที่ว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จึงจัดทำโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และการป้องกันจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนประเทศชาติ

 

 

มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้

1. เพื่อป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง

3. เพื่อลดความเสี่ยงของเยาชนในเรื่องเพศ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรจากสมาคมฟ้าสีรุ้งที่เสียสละเวลามาให้ความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ให้กับตัวเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้

การดำเนินโครงการใช้เวลา 1 วัน มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 123 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้นในการคัดเลือกนักเรียน

 

 

 

 

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Pmstudioclub&set=a.3388008874582234