การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะ..ชาลินี  คำศรีสุข

บทคัดย่อ

 

หัวข้อวิจัย         การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
              นางสาวชาลินี  คำศรีสุข

ปีที่วิจัย            ปีการศึกษา 2562

 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/13 จำนวน 13 ห้องเรียน ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 529 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ที่กำลังเรียนในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แผน ใช้สอนแผนละ 2 ชั่วโมง
รวม 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง  0.26 ถึง 0.57 มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC จำนวน 20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.88  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t – test Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระ
    การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/80.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC หลังเรียน
    สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด