ารพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model..ฉัตรสุดา สุยะลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE  Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์  รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นางฉัตรสุดา   สุยะลา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่จัดทำ 2562

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และ

การทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินความต้องการพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์  (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมุติฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง

เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้ความสำคัญกับผู้เรียนทางด้านความคิดและกำหนดไว้เป็นสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน สำหรับนักเรียนพบว่าขาดทักษะและกระบวนการ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การให้รายละเอียดข้อมูล การจำแนก การให้เหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ์เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาชีววิทยาเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model ที่จะนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์

รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 6 องค์ประกอบได้แก่ (1) หลักการ         (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระการเรียนรู้ (4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล (6) สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ เรียกว่า “SWASDEE Model ” กระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 7 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสำรวจความรู้เดิม (Surveying : S) ขั้นที่ 2 ขั้นสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Working and Analyzing : W) ขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying of ideas : A) ขั้นที่ 4 ขั้นทักษะในการเรียนรู้ (Skilling in learning : S) ขั้นที่ 5 ขั้นพัฒนาองค์ความรู้ (Developing : D) ขั้นที่ 6 ขั้นขยายองค์ความรู้ (Explanding knowledge : E) ขั้นที่ 7 ขั้นการประเมิน (Evaluating : E) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่ามีความสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด               ( = 4.75, S.D. = 0.46) มีประสิทธิภาพ 81.59/82.97 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

  1. 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และ

การทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผล ดังนี้

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model

เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         หลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7059 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.59

3.3 การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE

Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE

Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73, S.D. = 0.60)