รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย..แสงสุรีย์  ยอดคำ

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน         นายแสงสุรีย์  ยอดคำ

ปีที่ทำการวิจัย   ปีการศึกษา  2561

 

บทคัดย่อ

 

           รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster  Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ       1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 7 ชุด  2) คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีความยากง่าย (P) ระหว่าง .35 ถึง .78 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ .20 ถึง .68 จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .93 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

  1.   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.34/84.93
  2.   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ .7036 ทำให้เมื่อนักเรียนเรียนแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.36
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก