รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การซ่อมเตารีด.. วสันต์  เมืองจันทร์

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา    วสันต์  เมืองจันทร์

ปีที่ศึกษา     2561

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/13  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 จำนวน  33  คน  ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 10 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  ซึ่งมีค่าความยาก (P)  ตั้งแต่  0.37 ถึง  0.75  และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (B)  ตั้งแต่  0.30 ถึง  0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82และแบบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ t-test

 

สรุปผลการศึกษา

 

  1. 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (E1/E2)  มีค่าเท่ากับ  85.87/83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. 2. ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  7131  หมายถึง  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  คิดเป็นร้อยละ 71.31
  3. 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ก่อนและหลังเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การซ่อมเตารีดและโคมไฟในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พบว่า  โดยรวมมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  41 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.75  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด