โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

6 มีค. 64 นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คณะวิทยาการ คุณทักษิณา ชมจันทร์ คุณณมาริศา วรารัชต์ธร คุณธนิสร พิมพ์ศรี และคุณฉัตรชัย สีหันต์

โรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงงานสารสนเทศภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วนในการพัฒนาโรงเรียนพิบูลมังสาหารให้เป็นมาตรฐานที่สามารถบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนำผลงานนักเรียนจัดนิทรรศการ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสนใจด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีความเป็นเลิศ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้านการอาชีพไปต่ยอดในชีวิตประจำวัน