Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 2561
ใบสมัครสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 2561
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับม.4 ห้องเรียนพิเศษ AP
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับม.4 ห้องเรียนพิเศษ AP (สำรอง)

ไทรเงินเกมส์ครั้ง
ที่ 54 กีฬาสี
ภายใน ร.ร.
พิบูลมังสาหาร

รับป้ายสนอง
พระราชดำริใน
งานสวนพฤษศาตร์
โรงเรียน
   
   

ประเมินกิจกรรม
9 ส งานประกัน
คุณภาพ และ
เว็บไซต์

งานเกษียณอายุ
ราชการ
อบจ.อุบล
   
 

Merry Christmas
2017
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
   
   

นิทรรศการวิชาการ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ท่องสูตรคูณ
ประกอบท่าเต้น
กลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์
   
 

โครงการค่ายวิชาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 1-3

โครงการ
หนึ่งใจให้ธรรมะ
   
   

กิจกรรมรณรงค์วัน
งดสูบบุหรี่โลก
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ร่วมกับงานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อสันติสุข
ระดับชั้นม.4
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำ
ปีงบประมาณ
2561

ยกฉัตรพระพุทธรูป
ประจำโรงเรียน
   
   

ค่ายพัฒนาพฤติ
กรรมนักเรียน
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

ปรับปรุงรั้วรอบ
โรงเรียน(ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)
   
 

พิธีถวายราชสดุดี
วันวชิราวุธ
24 พ.ย.60

สานฝันปันใจเพื่อน้อง
ศิษย์เก่าเทา-แดง
รุ่นที่ 50 แนะแนว
การศึกษา
   
   

แนะแนวศึกษาต่อ
ระดับชั้นม.6
ม.อุบลฯ

พิธีสวนสนาม
และทบทวนคำ
ปฏิญาณ
   
 

พิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพในหลวง
ร.๙ ในส่วนภูมิภาค
อ.พิบูลมังสาหาร

แห่เทียนพรรษา
แก่งสะพือ-ตลาด
เทศบาลพิบูลฯ
   
   

23 ตุลาคม วันปิยะ
มหาราช เข้าร่วม
กิจกรรม ณ ที่ว่า
การอำเภอพิบูลมังสา
หาร

ปั่นเพื่อสายน้ำมูน
วันสิ่งแวดล้อมโลก 60
สืบสานอุดมการณ์เพื่อ
สายน้ำ พืชพรรณ
และคนลุ่มน้ำมูล
   
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว23101..ศิริรักษ์ ชิณะโคตรพงษ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ..ภูษณิศา แสงกล้า
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม..ภูษณิศา  แสงกล้า
ผลการใช้แบบฝึกทักษะดนตรีเบื้องต้นตามแนวการเรียนรู้แบบ..เอกวิทย์ วรวิบูล
รายงานการผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้..ทิพสุคนธ์ บุญมาคาร
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรียน เรื่อง การปลูกพืช.. วราภรณ์ สีหันต์
ชุดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 ว30225 ..สกุลวิทย์ ทองเทพ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ..สุนิษา  รุจิตร์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player