Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับม.4 ห้องเรียนพิเศษ AP
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับม.4 ห้องเรียนพิเศษ AP (สำรอง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับม.1 ห้องเรียนพิเศษ AP
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ AP ระดับม.1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับม.1 ห้องเรียนพิเศษ AP(สำรอง)

ไทรเงินเกมส์ครั้ง
ที่ 54 กีฬาสี
ภายใน ร.ร.
พิบูลมังสาหาร

รับป้ายสนอง
พระราชดำริใน
งานสวนพฤษศาตร์
โรงเรียน
   
   

ประเมินกิจกรรม
9 ส งานประกัน
คุณภาพ และ
เว็บไซต์

งานเกษียณอายุ
ราชการ
อบจ.อุบล
   
 

Merry Christmas
2017
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
   
   

นิทรรศการวิชาการ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ท่องสูตรคูณ
ประกอบท่าเต้น
กลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์
   
 

โครงการค่ายวิชาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 1-3

โครงการ
หนึ่งใจให้ธรรมะ
   
   

กิจกรรมรณรงค์วัน
งดสูบบุหรี่โลก
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ร่วมกับงานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อสันติสุข
ระดับชั้นม.4
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำ
ปีงบประมาณ
2561

ยกฉัตรพระพุทธรูป
ประจำโรงเรียน
   
   

ค่ายพัฒนาพฤติ
กรรมนักเรียน
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

ปรับปรุงรั้วรอบ
โรงเรียน(ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)
   
 

พิธีถวายราชสดุดี
วันวชิราวุธ
24 พ.ย.60

สานฝันปันใจเพื่อน้อง
ศิษย์เก่าเทา-แดง
รุ่นที่ 50 แนะแนว
การศึกษา
   
   

แนะแนวศึกษาต่อ
ระดับชั้นม.6
ม.อุบลฯ

พิธีสวนสนาม
และทบทวนคำ
ปฏิญาณ
   
 

พิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพในหลวง
ร.๙ ในส่วนภูมิภาค
อ.พิบูลมังสาหาร

แห่เทียนพรรษา
แก่งสะพือ-ตลาด
เทศบาลพิบูลฯ
   
   

23 ตุลาคม วันปิยะ
มหาราช เข้าร่วม
กิจกรรม ณ ที่ว่า
การอำเภอพิบูลมังสา
หาร

ปั่นเพื่อสายน้ำมูน
วันสิ่งแวดล้อมโลก 60
สืบสานอุดมการณ์เพื่อ
สายน้ำ พืชพรรณ
และคนลุ่มน้ำมูล
   
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา..นางสาวสวลี ควรตั้ง
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 1..นางอัจฉราภรณ์ ลดโพก
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ..นายธีรพล แก้วจันดี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม..ว่าที่ร้อยเอกสนั่น วงพิมล
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ..ว่าที่ร้อยเอกสนั่น  วงพิมล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SWADE Model เพื่อเสริมสร้าง..นางฉัตรสุดา  สุยะลา
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  ซอฟต์แวร์..นายรัชพล  ครองยุติ
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี..นายดำรง ตากิ่มนอก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player