Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับม.1
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับม.4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ P.M. MATH CONTEST 2017 ป.4-6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ P.M. MATH CONTEST 2017 ม.1-3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ P.M. MATH CONTEST 2017 ม.4-6
ประกาศรับสมัคร P.M. MATHCONTEST 2017
ดาวโหลดใบสมัครสอบแข่งขัน P.M.Mathcontest 2017

ไทรเงินเกมส์ครั้ง
ที่ 54 กีฬาสี
ภายใน ร.ร.
พิบูลมังสาหาร

รับป้ายสนอง
พระราชดำริใน
งานสวนพฤษศาตร์
โรงเรียน
   
   

ประเมินกิจกรรม
9 ส งานประกัน
คุณภาพ และ
เว็บไซต์

งานเกษียณอายุ
ราชการ
อบจ.อุบล
   
 

Merry Christmas
2017
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
   
   

นิทรรศการวิชาการ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ท่องสูตรคูณ
ประกอบท่าเต้น
กลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์
   
 

โครงการค่ายวิชาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 1-3

โครงการ
หนึ่งใจให้ธรรมะ
   
   

กิจกรรมรณรงค์วัน
งดสูบบุหรี่โลก
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ร่วมกับงานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อสันติสุข
ระดับชั้นม.4
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำ
ปีงบประมาณ
2561

ยกฉัตรพระพุทธรูป
ประจำโรงเรียน
   
   

ค่ายพัฒนาพฤติ
กรรมนักเรียน
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

ปรับปรุงรั้วรอบ
โรงเรียน(ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)
   
 

พิธีถวายราชสดุดี
วันวชิราวุธ
24 พ.ย.60

สานฝันปันใจเพื่อน้อง
ศิษย์เก่าเทา-แดง
รุ่นที่ 50 แนะแนว
การศึกษา
   
   

แนะแนวศึกษาต่อ
ระดับชั้นม.6
ม.อุบลฯ

พิธีสวนสนาม
และทบทวนคำ
ปฏิญาณ
   
 

พิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพในหลวง
ร.๙ ในส่วนภูมิภาค
อ.พิบูลมังสาหาร

แห่เทียนพรรษา
แก่งสะพือ-ตลาด
เทศบาลพิบูลฯ
   
   

23 ตุลาคม วันปิยะ
มหาราช เข้าร่วม
กิจกรรม ณ ที่ว่า
การอำเภอพิบูลมังสา
หาร

ปั่นเพื่อสายน้ำมูน
วันสิ่งแวดล้อมโลก 60
สืบสานอุดมการณ์เพื่อ
สายน้ำ พืชพรรณ
และคนลุ่มน้ำมูล
   
 
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาไทยเรื่อง ภาษาในมุมกว้าง...นางประถม  ปราเวช
รายงานผลการใช้ชุดการสอนการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีด้วยเทคนิค..ญาณวัฒน์ ไวยวงศ์
การพัฒนารูปแบบการสอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา..นันทพัทธ์ ป้องกัน
ผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ..นางสาวพัชราวี ดวงดี
รายงานผลการศึกษาพืช มันสาคู โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  นายฉัตรชัย  ไชยราช
กรดนิวคลีอิก(nucleic acid) ว30241 ชีววิทยา 1  นางฉัตรสุดา สุยะลา
หมู่เลือดระบบ ABO การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นางฉัตรสุดา สุยะลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player