กิจกรรมติว O-NET ภาษาอังกฤษ โดยสถาบันส่งเสริมด้านวิชาการ ร่วมกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

สถาบันกวดวิชาเคมีเซ็นเตอร์ เป็นสถาบันส่งเสริมด้านวิชาการ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำกัด สาขาอุบลราชธานี (AIS) จัดกิจกรรมแนะแนวการทำ Portfolio ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เนื่องจากการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบการรับตรง สอบตรง นอกจากการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์แล้ว ยังมีการพิจารณาจากแฟ้มแนะนำตัวเองและผลงาน (Portfolio) เพื่อเป็นเครื่องมืออีกทางในการยืนยันว่านักเรียนคนนั้นๆ มีความสนใจในคณะที่เข้ามาสมัครจริงๆ หรือไม่ โดยดูจากผลงานเก่าๆ ซึ่งผลงานต่างๆ เหล่านี้ บ่งบอกถึงทักษะ, ทัศนคติ, ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และบอกได้ว่านักเรียนเหมาะแก่การเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนั้นหรือไม่

 

และสถาบันกวดวิชาเคมีเซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี (AIS) จัดกิจกรรมติว O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนที่มีความต้องการสนใจที่ฝึกฝนแนวทางในการทำข้อสอบ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา