กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4

วันมาฆบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โอวาทปาติโมกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดี และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งหลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน โดยระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 90 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : แข่งขันใน เวลา 10.00-11.40 น.
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : แข่งขันใน เวลา 14.00-16.20 น.