โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล
โดยให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3. เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อให้ครูนำผลการทดสอบเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการเรียนการอสนด้านคณิตศาสตร์ต่อไป
5. เพื่อให้มีนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

วิทยากรโดย อาจารย์มงคล รัตน์ทอง
วิทยากรรับเชิญโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ มาม่า วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)