แนะแนวแนวทางการศึกษาต่อของกองทัพเรือ ระดับชั้นม.3

แนะแนวแนวทางการศึกษาต่อของกองทัพเรือ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
กรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาของกองทัพเรือ ได้จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพเรือ ประกอบด้วยโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
โรงเรียนอู่ทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เวลา 10.30-12.30 น. ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในโรงเรียน
ได้รับทราบข้อมูลและแนวทางในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหารในสังกัดกองทัพเรือ


โดยมีนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแนะแนวการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (โรงเรียนนายเรือ) รับสมัครนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อายุ 15-18 ปี
2. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18-20 ปี
3. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ รับสมัครนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18-20 ปี
4. โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 15-18 ปี
5. โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 15-15 ปี

ท่านวิทยากรที่มาอบรมแนะแนวทางการศึกษา
1. ร.ต.รัฐพล​ อบเชย​
2. จ.อ.ปกรณ์​ ตังคณะสิงห์