English We Like 2020 ปี 12 โดยบริษัทถุงตังส์กรุ๊ปจำกัด

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30น.-12.00 น.
บริษัทถุงตังส์กรุ๊ปจำกัดได้มาจัดกิจกรรม “English We Like 2020 ปี 12 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อเยาวชนไทยในทุกช่วงวัยที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในยุค Thailand 4.0 ที่มีคุณภาพในอนาคต และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชนในวัยเรียน บริษัทฯ จึงได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และฝึกฝน ติวข้อสอบของปีที่ผ่านๆ มา ให้ซึมซับความรู้อย่างเป็นธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและฝึกพูดภาษาอังกฤษได้แบบเจ้าของภาษา เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าของทางบริษัท ให้รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน จึงได้สนับสนุนให้จัดโครงการในครั้งนี้ ผู้สนับสนุนโครงการ คือ ฟาร์มเฮ้าส์ PR foodland