การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.
วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร นำโดยนายสงวน  แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลมังสาหารได้นำผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ผ่านเพจการศึกษาท้องถิ่นไทย ที่ห้องโสตทัศนศึกษากว้างลำชะโด และคุณครูบางส่วนดูไลฟ์สดผ่านเพจการศึกษาท้องถิ่นไทยตามอัชฌาศัย เวลา 13.30 น. – 15.00 น.