การประเมินผลงานข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

การประเมินผลงานข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศรีวนาลัย (2)
คณะครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 โรงเรียน ได้เข้ารับการประเมินผลงาน ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผุ้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการในประเมินในครังนี้

ภาพเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนพิบูลมังสาหาร Facebook