กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทดสอบความรู้ทางวิชาการสังคมศึกษา