โรงเรียนศรีเมืองใหม่วิทยาคารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน pm studio

13 ธ.ค. 63
โรงเรียนศรีเมืองใหม่วิทยาคาร ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน pm studio โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และการถ่ายวิดีโอ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมถ่ายภาพอำเภอพิบูลมังสาหาร 2 ท่าน คือ
คุณนราธิป สาครวงค์วัฒนา
และคุณเนติพล สานนท์