กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) ประจำปี 2563 โดยห้องเรียนพิเศษ IEP

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ IEP โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นเทศกาลของประเทศแถบตะวันตก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมทางภาษาของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี นอกจากจะให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของภาษาโดยใชัทักษะทางภาษาทั้ง 4
ด้านคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้ว ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาด้วย
เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการสื่อความหมายหรือการถ่ายทอดวัฒนธรรม ดังนั้น ภาษาและวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของแต่ละวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไป
กิจกรรมวันฮาโลวีนจึงเป็นอีกบริบทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงชนทุกชาติทุกภาษาย่อมมีวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีอัตลักษณ์และความเชื่อ
ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสําคัญที่ทําให้วัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าจะขาด
วัฒนธรรมใด วัฒนธรรมหนึ่งไม่ได้ นั่นคือ แก่นคําสอนที่ต่างมุ่งหวังให้สังคมโลกเป็นไปในวิถีแห่งความดีงามและเคารพซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และนานาชาติให้กับนักเรียน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวัฒนธรรมนานาชาติ และวัฒนธรรมไทย