9 ส Big Cleaning Day

กิจกรรม 9 ส. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียนและสนองนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาอาคารสถานที่ และยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
  3. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็น 6 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่รอบบริเวณรั้วโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำหนดการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day

                                  วันที่ 30 ตุลาคม  2563

                                                          ………………

เวลา 13.00 น.                     -ครู นักเรียน ทุกระดับชั้น รวมกันที่โดม

                                        -พิธีเปิดกิจกรรม  Big Cleaning Day

                                        -หัวหน้างาน 9 ส. กล่าวรายงาน

                                        -ท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน

เวลา 13.15 น.     – 14.00 น.  -ปฏิบัติหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ดูภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set?vanity=phibunmangsahanschool&set=a.3454948801236906