พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายสงวน  แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายสาธิต จันทรจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายเฉลียว เมฆบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานงบประมาณ
นางกัลยกร นิธิพุฒิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ (ในขณะนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติขนานนามสกุล) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเป็นบุตรคนที่ 3 ใน พระชนกชู และพระชนนีคำ ทรงมีพระภคินี และพระเชษฐา 2 คนซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย คงเหลือแต่พระอนุชาอ่อนกว่าพระองค์ 2 ปี คือ คุณถมยา

หลังจากพระชนกชู และพระชนนีคำถึงแก่กรรม พระองค์ทรงอยู่ในความอุปการะของ ป้าซ้วย พี่สาวของพระชนนีคำ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างม้วนบุหรี่ และทำขนมขาย วันหนึ่งญาติของครอบครัวพระชนกชู แนะนำพี่สาวพระชนนีคำ ให้พาพระองค์ไปฝากคุณจันทร์ แสงชูโต ซึ่งเป็นญาติและพระพี่เลี้ยงใน สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระเชษฐภคินีในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อถวายตัวเป็นข้าหลวง ในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 7-8 พรรษา

สมเด็จย่า ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อ ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ขณะที่กำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ปีที่ 1 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงพบและพอพระทัยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยทรงมีพระสิริโฉมงดงาม พระอุปนิสัย และพระคุณสมบัติอื่นๆ ดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์จึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ขอพระราชทานพระราชานุญาตหมั้นกับ นางสาวสังวาลย์

จากนั้นวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 ได้มีพิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม ภายหลังการอภิเษกสมรส ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จไปประพาสเมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป และ สหรัฐอเมริกา โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และสถาบันเอ็มไอที เมืองบอสตัน ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเรียนหลักสูตรเตรียมพยาบาลที่วิทยาลัยซิมมอนส์ เมืองบอสตัน ก่อนจะประสูติพระโอรสและพระธิดารวม 3 พระองค์

ด้านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาตินั้นมีมากมายหลายด้านทรงคุณเอนกอนันต์ อาทิ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ หรือชื่อย่อ พอ.สว. ทรงจัดตั้งโรงเรียนชาวเขาขึ้นในเขตพื้นที่ตามแนวชายแดน ในด้านงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุง ตามพระราชดำริ “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” ฯลฯ

สมเด็จย่าทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ขณะพระชนมายุ 95 พรรษา จวบจนวันนี้ปวงชนชาวไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมิเสื่อมคลาย