30 กันยายน กตเวทิตา นพคุรุวันทา กษิณาหกสิบปี

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพิบูลมังสาหารที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการถือเป็นบุคลากรสำคัญของโรงเรียน ที่ผ่านชีวิตการทำงานอย่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีใน ทุกด้านสำหรับการสอน และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการพัฒนาโรงเรียนพิบูลมังสาหารให้ก้าวหน้าสืบต่อกันไปเป็นรุ่นๆ จนถึงวาระเกษียณอายุราชการ โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมของ องค์กร และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน จึงได้จัดโครงการมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและคารวะผู้อาวุโส โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อ

  1. เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์
  2. เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ อดีตผู้อำนวยการ บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจนนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
  3. เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ