โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด


วันที่ 25-26 กันยายน 2563
ชมรม To be number one โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้เป็นวิทยากรหลักในการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการต้นกล้าต้านยาเสพติด
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลคอแลน อำเภอบูณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ชมรม To Be number one จึงได้นำวิทยากรประกอบด้วย
นักเรียนในชมรม To Be Number One จำนวน 14 คน
ครูผู้ดูแลชมรม To Be Number One จำนวน 4 คน