โครงการสถานศึกษาด้านการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563

ค่ายแกนนำต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการสถานศึกษาด้านการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
  2. สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองห่างไกลยาเสพติด
  3. ช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
  4. สามารถดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนโดยมีนักเรีนเข้าร่วมอบรมเป็นแกนนำดังนี้
    1. หัวหน้าห้องเรียจำนวน 84 คน
    2. คณะกรรมการนักเรียนจำนวน 40 คน รวมทั้งผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 124 คน มีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 1 คืน
    ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี