คณะกรรมการนักเรียน ศึกษาดูงานสภานักเรียน​โรงเรียนดัดดรุณี​ จ.ฉะเชิงเทรา​

21​ กันยายน​ 2563​
เนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทางโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จึงได้มีคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ  มีความรักสามัคคี  เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
งานคณะกรรมการนักเรียนถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การศึกษาดูงานทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี และได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้ดีขึ้นไป
การจัดทัศนศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็นทีม
3. เพื่อให้นักเรียนสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
5. เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี