โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนางานจราจรในโรงเรียน

 

จากสภาพการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน มักมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจากการใช้ใช้ถนน ซึ่งในแต่ละปี มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นการเสียชีวิตจำนวนมากสาเหตุสำคัญเกิดจากผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ ขาดมารยาทและวินัยในการขับขี่ ซึ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลดอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการอบรม ให้ความรู้และปลูกฝังวินัยการจราจรแก่ เยาวชน นักเรียน อย่างจริงจัยและต่อเนื่อง

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพัฒนางานจราจร มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายจราจร การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและขยายผลไปยังบุคคลอื่นและกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
3. เพื่อให้นักเรียนที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานด้านการจราจรได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง ตลอดจนเฝ้าระวังสอดส่องดูแล กลุ่มนักเรียนที่่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในงานปฏิบัติงานด้านการจราจร

กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 จำนวน 60 คน การจัดโครงการครั้งนี้มีการฝึกปฏิบัติหน้าที่จราจรลงพื้นที่จริงเป็นเวลา 90 วัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตราจรและอาสาจราจรโรงเรียนกำกับดูแล
วิทยากรในการอบรมให้ความรู้ :
คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบ ตระหนักถึงอุบัติภัยบนท้องถนน และมารยาทที่ดี ในการขับขี่ ยวดยาน พาหนะต่างๆ
3. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
4. นักเรียนที่เข้ารับอบรมทุกคนสามารถที่จะฝึกปฏิบัติงานด้านการจราจรให้
5. กลุ่มที่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดจำนวนลง และมีข้อมูลในการควบคุมการกำกับดูแล