มอบรางวัลและเกียรติบัตร การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 กิจกรรมหน้าเสาธง โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรทิพย์ คารมรื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัล
พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย
ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
โดยนางสาวบุญธาทิพย์ จัตตุรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ฝึกสอน
นางอัจฉราภรณ์ ลดโพก
นายพิชัย ลดโพก
นายพิฆเนศวร์ บุระมาศ
ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร