โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วันที่15 กันยายน 2563 การอบรมนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายพัฒนาศักภาพคณะกรรมการนักเรียน การศึกษา ประธานพิธี นายสงวน แสงชาติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร4