อบจ.อุบลฯ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบุคลากรครูในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ทั้ง 12 โรงเรียนเข้าร่วมอบรม
เนื่องด้วยปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นสำคัญไปเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนให้สอดคล้องกับวัยการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ดังนั้น

อบจ.อุบลราชธานี จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความคิด การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ครูสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ครูสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้ให้คุณครูทั้ง 8 กลุ่มสาระเข้าร่วมอบรม และเป็นวิทยากรร่วม 2 ท่าน คือ
1. คุณครูนิเวศ มงคลกาล
2. คุณครูรัชพล ครองยุติ