สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2563
เวลา 13:30 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา

คณะกรรมการดำเนินการนิเทศ
1. นายวิภูธนินท์ ผุยพรหม ผอ. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์ ผอ. ร.ร.บ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์)   รองประธานกรรมการ
3. นางบัณฑิตา วงค์งาม ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
4. นางนฤมล เนื้ออ่อน ข้าราชการบำนาญ  กรรมการ
5. นายคำเพชร บุญรักษา ข้าราชการบำนาญ  กรรมการ
6. นายสุเทพ ยั่งยืน ข้าราชการบำนาญ  กรรมการ
7. นางประภัสสรา เดชมุงคุณ ครู ร.ร. บ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์)  กรรมการ
8. นายทองพูน วงค์ขัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการ
9. นางสาวลัดดา อินทร์พิมพ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการ
10. นางสาวเขมณัฏฐ์ ธรณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวเจนจิรา กุลจิตติวิทยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายจณรรถ ตรีเพชร ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ