มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร , นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร, นางสาวชมภูนุช นนศิริ นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ (ผู้บรรยายธรรมประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ 20 มกราคม 2563) และมอบเกียรติบัตรแด่คณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ผู้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ตัวแทนรับมอบ นางอัญชลีย์ สายแวว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายชื่อคณะที่จะมามอบโล่ให้แก่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร และผู้ติดตาม จำนวน 5 คน ดังนี้
1.พระอาจารย์สมัคร อนาลโย รักษาการเจ้าอาวาสวัดคำกลาง
2.นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา
3. พล.ต.วิสิทธิ์ วิไลวงษ์ กรรมการตัดสินสวดมนต์หมู่ระดับประเทศ กรมการศาสนา/อดีตผู้อำนวยการกองอนศาสนาจารย์กองทัพบก
4. อาจารย์สรรพัชร์ จิรวัฒนโชติ ข้าราชการบำนาญ
5. อาจารย์ฐานุพงศ์ ชัยรุ่งพิพัฒน์ ช่างภาพอิสระ