รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย

วันที่ 18-19 สิงหาคม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุลราชธานี
มีผลงานดังนี้
-การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 300 บาท)
**ผู้นำเสนอโครงงาน
นางสาวศศิธร คำสอน
นางสาวจณิสตา จันโทสุทธิ์
นางสาวโยษิตา สาลีเกิด
**ครูที่ปรึกษา
นายฉัตรชัย ไชยราช
นางทิยสุคนธ์ บุญมาคาร
นางสาวจุฑาทิพย์ สายสี