นำเสนอผลงานการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติด

คณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
การดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ดำเนินการด้านการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี