school

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยนางสาวบุญธาทิพย์ จัตตุรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้ฝึกสอน นางอัจฉราภรณ์ ลดโพก นายพิชัย ลดโพก นายพิฆเนศวร์ บุระมาศ

การประเมินสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินโครงการ “โรงเรียนพอเพียง ท้องถิ่น” (Local Sufficiency School: LSS) และเมื่อได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นแล้วให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานตามแนวทางสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณบนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อเจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความตระหนักในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรักและหวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนดำเนินการอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้้น โดยการปลุกจิตสำนึกของการแบ่งปันให้ เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/phibunmangsahanschool/photos/?tab=album&album_id=3237628869635568

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ การแข่งขันคัดลายมือ การแขงขันเขียนเรียงความ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย  

การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะ..ชาลินี  คำศรีสุข

บทคัดย่อ   หัวข้อวิจัย         การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย              นางสาวชาลินี  คำศรีสุข ปีที่วิจัย            ปีการศึกษา 2562     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 […]

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่ 3

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่ 3 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดป่าสว่างวีระวงค์เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีเจ้าอธิการวิเชียร อุตตโมและทีมงานเป็นวิทยากร และผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางบัณฑิตา วงค์งามเป็นประธานเปิดงาน ด้วยสภาพสังคมไทยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชน ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากมาย ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็มีมากขึ้นด้วย ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ล้วนเกิดจากการพัฒนาวัตถุแต่ไม่พัฒนาทางด้านจิตใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี ซึ่งแนวปฏิบัติเรื่องการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมนั้น ได้แก่ การรู้จักแยกแยะผิด ชอบ ชั่ว […]

IEP Freshmen Basic English Improvement 2020

IEP Freshmen Basic English Improvement 2020 กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โครงการห้องเรียนพิเศษไออีพี ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมราฏร์รังสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษไออีพี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาใหม่ในด้านภาษาอังกฤษ สร้างความคุ้นเคยกับคุณครูชาวต่างชาติ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับรุ่นพี่รุ่นน้องไออีพี

ารพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model..ฉัตรสุดา สุยะลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE  Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์  รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางฉัตรสุดา   สุยะลา ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่จัดทำ 2562   บทคัดย่อ   การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และ การทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SWASDEE Model เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) […]

ศึกษาดูงานเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL และงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะครูจากโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ศึกษาเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL และงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร    

ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564*** วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่แผนงานโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณาหารือ เกี่ยวกับการซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาทิ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด อปท.พ.ศ.2562 เรื่องปฏิทินการจัดทำงบประมาณ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนเรื่องเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี การปรับลด-เพิ่ม การเปลี่ยนแปลง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

1 5 6 7 8 9