school

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับภาคอีสาน ในรายการขยับความคิดพิชิตปัญหา ปี 10

อวร. ร่วมกับ อสป. เปิดเวทีจัดกิจกรรม ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย ปีที่ 10 หัวข้อ “ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” เรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ ในรูปแบบ New Normal เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (อวร.) ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) จัดกิจกรรมขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย ปีที่ 10 ในรูปแบบการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ สไตล์ New Normal หัวข้อ “ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” โดยมีโรงเรียนที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมจำนวน 24 แห่ง จากทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ กิจกรรมขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยความร่วมมือระหว่าง อวร. และ อสป. มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสถานการณ์พลังงานของประเทศ และความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. มุ่งหวังให้เยาวชนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อครอบครัว และสังคมอย่างต่อเนื่อง […]

เชิญชมการแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

        26 ต.ค. 2563 นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ประชุมร่วมกับ ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 20 -28 พ.ย. 63 ณ ร.ร.พิบูลมังสาหาร           สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ภาคอีสานตอนล่าง 10 จังหวัด ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2563 ณ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและต่างจังหวัดโดยจะทำการแข่งขันกีฬา 28 ชนิด 31 ประเภท     […]

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช           วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอพิบูลมังสาหารทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม           โรงเรียนพิบูลมังสาหาร นำโดยนายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสาธิต จันทรจิต และนายเฉลียว เมฆบุตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ 23 […]

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายสงวน  แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายสาธิต จันทรจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายเฉลียว เมฆบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานงบประมาณ นางกัลยกร นิธิพุฒิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ (ในขณะนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติขนานนามสกุล) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเป็นบุตรคนที่ 3 ใน พระชนกชู และพระชนนีคำ ทรงมีพระภคินี และพระเชษฐา 2 คนซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย คงเหลือแต่พระอนุชาอ่อนกว่าพระองค์ 2 ปี คือ คุณถมยา หลังจากพระชนกชู และพระชนนีคำถึงแก่กรรม พระองค์ทรงอยู่ในความอุปการะของ ป้าซ้วย พี่สาวของพระชนนีคำ […]

30 กันยายน กตเวทิตา นพคุรุวันทา กษิณาหกสิบปี

 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพิบูลมังสาหารที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการถือเป็นบุคลากรสำคัญของโรงเรียน ที่ผ่านชีวิตการทำงานอย่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีใน ทุกด้านสำหรับการสอน และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการพัฒนาโรงเรียนพิบูลมังสาหารให้ก้าวหน้าสืบต่อกันไปเป็นรุ่นๆ จนถึงวาระเกษียณอายุราชการ โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมของ องค์กร และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน จึงได้จัดโครงการมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและคารวะผู้อาวุโส โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อ เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ อดีตผู้อำนวยการ บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจนนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ  

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน 5. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 6. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง และในปีการศึกษา 2563 นี้ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน วันที่ 15 เดือนตุลาคม รายงานผลการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรีนย ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งปรากฎในบัญชีรายชื่อ จำนวน 3,167 คน ได้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน 2,837 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58 ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด โดยระดับชั้นที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนมากที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 […]

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ตระหนักถึงสาเหตุของการลาออกกลางคันของนักเรียน ส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ ทำให้ต้องลาออกเพื่อสมรส โรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ครูผู้ปกครองและนักเรียนต้่องร่วมมือกัน เพื่อให้นักเรียนยึดถือค่านิยมอันดีงาม ที่ว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จึงจัดทำโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และการป้องกันจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนประเทศชาติ     มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ 1. เพื่อป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง 3. เพื่อลดความเสี่ยงของเยาชนในเรื่องเพศ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรจากสมาคมฟ้าสีรุ้งที่เสียสละเวลามาให้ความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ให้กับตัวเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ การดำเนินโครงการใช้เวลา 1 วัน มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 123 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้นในการคัดเลือกนักเรียน         ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Pmstudioclub&set=a.3388008874582234

13 ตุลาคม ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร นำคณะครูระดับชั้นม.1 และม.4 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีฯ

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ นายเฉลียว เมฆบุตร สู่รั้ว เทา-แดง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางอมรา ภาระศรี พร้อมคณะคุณครูจากโรงเรียเหล่างามมาส่งท่านรองผู้อำนวยการ นายเฉลียว เมฆบุตร ซึ่งจะมาทำหน้าที่ผู้บริหารรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และได้รับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารและคณะคุณครูจากโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม โรงเรียนพิบูลมังสาหารยินดี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสงวน แสงชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้นเรียนได้ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย “…เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออนานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน…” ************************** วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ต่อมาในปี พ.ศ.2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว ต่อมา วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นวันครบรอบ 102 […]

1 2 3 4 5 9