school

โรงเรียนศรีเมืองใหม่วิทยาคารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน pm studio

13 ธ.ค. 63 โรงเรียนศรีเมืองใหม่วิทยาคาร ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน pm studio โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และการถ่ายวิดีโอ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมถ่ายภาพอำเภอพิบูลมังสาหาร 2 ท่าน คือ คุณนราธิป สาครวงค์วัฒนา และคุณเนติพล สานนท์

ค่ายวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษ (AP) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมเป็น 3 ฐาน คือ 1. การสกัด DNA อย่างง่าย 2. อุณหภูมิและความดันอากาศ 3. มหัศจรรย์มวลเมฆ ชมท้องฟ้าจำลอง และชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) ประจำปี 2563 โดยห้องเรียนพิเศษ IEP

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ IEP โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นเทศกาลของประเทศแถบตะวันตก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมทางภาษาของนักเรียนมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี นอกจากจะให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของภาษาโดยใชัทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้านคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้ว ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาด้วย เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการสื่อความหมายหรือการถ่ายทอดวัฒนธรรม ดังนั้น ภาษาและวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของแต่ละวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไป กิจกรรมวันฮาโลวีนจึงเป็นอีกบริบทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงชนทุกชาติทุกภาษาย่อมมีวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีอัตลักษณ์และความเชื่อ ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสําคัญที่ทําให้วัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าจะขาด วัฒนธรรมใด วัฒนธรรมหนึ่งไม่ได้ นั่นคือ แก่นคําสอนที่ต่างมุ่งหวังให้สังคมโลกเป็นไปในวิถีแห่งความดีงามและเคารพซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และนานาชาติให้กับนักเรียน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวัฒนธรรมนานาชาติ และวัฒนธรรมไทย

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา หัวข้อ ”ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่ 2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง”ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิเจ้าคำผง แข่งขันในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผลปรากฏว่า ทีมจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ประกอบด้วย นายชาญณรงค์ หวุ่นสกุล ม.5/10 และนางสาววิรดา บุญทอง ม.5/1 ครูผู้คุมทีม นายอภิวัตร กูบกระโทก คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท จะมีการรับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

9 ส Big Cleaning Day

กิจกรรม 9 ส. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียนและสนองนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาอาคารสถานที่ และยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็น 6 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่รอบบริเวณรั้วโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำหนดการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day                                   วันที่ 30 ตุลาคม  2563                                                           ……………… เวลา 13.00 น.                     -ครู นักเรียน […]

1 2 3 4 9